Contact us

European Wood (in China)
C412 Beijing Lufthansa Center 50 Liangmaqiao Rd
Chaoyang District, Beijing 100125, P.R. China

T +86 10 6462 2066
F +86 10 6462 2067
info@europeanwood.org.cn

Sino-European Wood Center

Room 202, Engineering Department, Taoliyuan Hou, Xuhui Campus of Jiaotong University, No.655 Panyu Road, Xu Hui District, Shanghai

Tel/Fax:021-53098550

info@europeanwood.org.cn


 
European Wood (in China)
C412, Beijing Lufthansa Center
50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District
Beijing, P.R. China 100125
T +86 10 6462 2066, F +86 10 6462 2067
info@europeanwood.org.cn
Sino-European Wood Center
Room 202, Engineering Department,
Taoliyuan Hou, Xuhui Campus of Jiaotong University,
No.655 Panyu Road, Xu Hui District, Shanghai
Tel/Fax:021-53098550
info@europeanwood.org.cn